Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné podmínky poskytování licencí a služeb Onesft.com (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti Vás, Poskytovatele služeb a Dodavatele ve vztahu ke všem Smluvním dokumentům uzavíraným v souvislosti s Produkty a Službami, pokud ze strany v konkrétním případě písemně nedohodou jinak, vždy ale v souladu s Podmínkami.
Jejich odsouhlasením souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit a prohlašujete, že máte oprávnění jednat jménem firmy, pro kterou služby zřizujete. "Vy" v rámci těchto podmínek znamená Vy osobně a všichni zaměstnanci vaší, pracovníci nebo jiní uživatelé, kteří budou využívat služby v rámci předplatného.
Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, služby a produkty nepoužívejte.

Smluvní vztah

 1. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky jsou pro Vás závazné od chvíle, kdy je akceptujete až do okamžiku, kdy je ukončeno nebo vyprší veškeré Předplatné nebo skončí zkušební období. Souhlas je platný Vaším akceptováním těchto Podmínek jakmile objednáte jakékoliv Služby či produkty nebo začnete používat Software.
 2. K uzavření smluvního vztahu dochází pouze na základě Smluvních dokumentů, tedy akceptací Vaší objednávky ze strany Dodavatele nebo podpisem smlouvy mezi Dodavatelem a Vámi. Objednávka může proběhnout elektronicky na doméně onesft.com kde je vaše objednávka akceptována automaticky. Objednávka může být přijata i jinou písemnou cestou, pak její akceptace musí proběhnout individuálně.
 3. Veškeré akceptované Smluvní dokumenty se stávají pro Dodavatele a Poskytovatele služeb závazné.
 4. Tyto podmínky jsou vždy nedílnou součástí smluvních dokumentů.

Předmět plnění a rozsah služeb

 1. Předmětem plnění jsou služby a produkty, jejichž rozsah si Vy nastavíte ve Smluvních dokumentech v souladu s těmito Podmínkami a za předplatné v cenách odpovídající aktuálnímu Ceníku produktů a Ceníku služeb.
 2. Po dobu placení předplatného jsou vám poskytovány Služby údržby software, Služby hostingu a Služby základní podpory.
 3. Rozsah práva užití a poskytnutých služeb můžete měnit na měsíční bázi tím, že rozsah můžete upravit přímo v administraci software.
 4. Berete na vědomí, že úroveň poskytovaných služeb rozsah poskytnutých služeb se může v průběhu času měnit.
 5. Na základě Smluvních dokumentů Vám mohou být poskytnuty také další odborné služby, jejichž rozsah a podmínky poskytnutí jsou uvedeny v příslušných Smluvních dokumentech nebo jsou uvedeny v Ceníku.

Právo užití (licence)

 1. Poskytnuté právo užití Produktů (licence) se vztahuje k rozsahu Produktů, které si nastavíte ve Smluvních dokumentech a je platné po dobu předplatného nebo po dobu zkušebního období. Právo užití je poskytováno na počet uživatelů, na rozsah funkcí software nebo rozsah referenčního modelu dle ceníku. Poskytnuté právo užití (licence) je nevýhradní, prostorově neomezené, časově omezené a nepřevoditelné. Rozsah práva užití, je zakódován v Licenčním klíči, který je pro každého zákazníka unikátní.
  1. Pro placené předplatné vzniká okamžikem jejich zaplacení na účet uvedený v platebních podmínkách a je poskytováno pouze po dobu zaplaceného předplatného a v souladu těmito Podmínkami.
  2. Pro zkušební období po první aktivaci Vašeho účtu je právo užití poskytováno po omezenou dobu zdarma a to na 1 měsíc
  3. Pro nově aktivované uživatele, produkty nebo funkce software v průběhu Vašeho předplatného je právo poskytováno po omezenou dobu zdarma a to do začátku následujícího měsíčního období Vašeho předplatného.
 2. Zdrojový kód Software ten je považován za důvěrnou informaci. Vy a ani žádná třetí strana nejste v žádném případě oprávněni provádět jakékoliv jeho změny nebo se pokoušet jej získat. Je zakázáno Software jakýmkoliv způsobem analyzovat, překládat ze zdrojového kódu, modifikovat nebo jej zahrnout do jiného software. Dále je zakázáno Software distribuovat, pronajímat a půjčovat.
 3. Licence nezahrnuje právo poskytovat oprávnění třetí osobě (udělovat podlicence). Licence k užití Produktů je nepřevoditelná na třetí osoby a je časově neomezená kromě případu, kdy nedojde k úplnému zaplacení ceny nebo v případu porušení podmínek práva užití dle této smlouvy.
 4. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování Produktů, rozšiřování, pronájem nebo půjčování originálu nebo rozmnoženiny Produktů nebo jeho částí a součástí, nebo jeho sdělování veřejnosti, nebo pořizování jeho kopií, s výjimkou jedné kopie pořízené pro záložní účely.
 5. Jste oprávněn konfigurovat Software pouze v takové míře, jak Vám to umožní uživatelské a administrační rozhraní a rozsah Vaší licence.
 6. Jste oprávněn provádět úpravy zakoupených Referenčních modelů podle vlastního uvážení a potřeb.
 7. Pokud při poskytování dalších služeb podle Smluvních dokumentů vznikne autorské dílo a/nebo autorská práva k plnění dodanému Poskytovatelem služeb v jakékoli formě, zahrnující zejména počítačové programy nebo moduly a/nebo pokud jsou součástí plnění existující počítačové programy nebo moduly, poskytne Poskytovatel služeb zákazníkovi nevýlučné, nepřevoditelné právo k užití za stejných podmínek jako je uvedeno výše.
 8. Je Vám uděleno nevýlučné nepřevoditelné právo používat zpřístupněnou nebo jinak poskytnutou dokumentaci. S výjimkou pořízení jedné záložní kopie, pro Vaše vlastní použití, pokud bude zároveň na kopii zachováno označení všech práv k dokumentaci jako např. ochranných známek, obchodních firem nebo autorských práv, toto právo nezahrnuje právo na rozmnožování dokumentace, rozšiřování, pronájem, půjčování originálu nebo rozmnoženiny dokumentace nebo její sdělování veřejnosti. Jste povinni omezit přístup k dokumentaci na ty zaměstnance, kteří takový přístup potřebují pro práci se software. Jste dále povinni podrobnou dokumentaci uchovávat jako důvěrnou.
 9. Berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že plnění může obsahovat software nebo autorské dílo vytvořené třetími stranami, který je Poskytovatel služeb oprávněn volně užít a začlenit do svého plnění (dále jen „Produkty třetích stran“) a ke kterému pro Vás zajistí možnost získat právo užívat takový produkt v rámci plnění a to za licenčních podmínek navržených třetími stranami. Podmínky užití se řídí zvláštními licenčními ujednáními třetích stran a Vy jste plně odpovědný za jejich dodržování. Přehled produktů třetích stran je vždy pro příslušnou verzi Software publikován na internetových stránkách https://www.onesft.com/cs/on-premises
 10. Není-li v Podmínkách uvedeno jinak, poskytnutí a ochrana licencí se řídí zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon)

Ceny a platební podmínky

 1. Za poskytnuté služby a produkty se zavazujete zaplatit cenu (dále jen „Cena“) dle těchto podmínek, Ceníku a příslušných Smluvních dokumentů. Všechny ceny uvedeny bez DPH, přičemž DPH bude připočtena v zákonné výši.
 2. Cena je stanovena na měsíční bázi:
  1. První zpoplatněné období je měsíc po Vašem prvním objednání software.  Pro zkušební období je právo užití poskytováno zdarma.
  2. Po uplynutí zkušebního období se vypočte cena předplatného dle rozsahu Vámi objednaných služeb.
  3. Předplatné se obnovuje automaticky každý měsíc, dokud nedojde k jeho ukončení.
  4. Začátkem měsíce bude z Vašeho účtu (platební karty, PayPal účtu nebo bankovního účtu) stržena / inkasována částka odpovídající Vámi nastavenému rozsahu služeb. Po jejím připsání na účet Poskytovatele služeb Vám bude vystaven daňový doklad, který Vám bude zaslán do e-mailu a zároveň si jej budete moci stáhnout v Software.
  5. Cena se řídí Ceníkem platným v den inkasování měsíčního předplatného.
 3. Při volbě řešení "na vlastním serveru" je koncovému uživateli účtována jednorázová částka dle platného ceníku. V rámci této částky má koncový zákazník nárok na on-line podporu při umístění a konfiguraci aplikace do jeho prostředí do rozsahu 1 pracovního dne. Případné další práce nad tento rozsah jsou dále zpoplatněny dle aktuálního ceníku.
 4. Právo inkasovat cenu za služby vzniká Poskytovateli služeb začátkem nového období v rozsahu Vámi objednaných služeb.
 5. Pokud změníte (rozšíříte či zúžíte) rozsah služeb v průběhu měsíce, nová cena se stanoví až od začátku následujícího měsíčního období a až v tento den automaticky se upraví celková částka inkasovaná za předplatné. V průběhu vašeho měsíčního období máte právo na zkušební období - pokud do začátku dalšího období rozsah předplatného upravíte na původní hodnoty, částka inkasovaná za předplatné se Vám nezmění.  
 6. Již zaplacená cena za služby není vratná. Týká se to situací, kdy nevyužíváte služby, kdy je využíváte jen částečně nebo pokud jste v průběhu období provedli snížení rozsahu předplatného.
 7. Účet Poskytovatele licencí je nastavený v platební bráně a vy jej nemusíte nastavovat. Pro mimořádné platby bude číslo účtu výslovně uvedeno ve smluvních dokumentech nebo se na něm dohodnete s Poskytovatelem služeb.
 8. Není-li ve Smluvních dokumentech uvedeno jinak, Platební podmínky dodávky a ceny ostatních Služeb, které nejsou součástí předplatného, jsou následující:
  1. Právo vystavit daňový doklad za Služby vzniká dodavateli po poskytnutí služeb Vám
  2. Vám bude zaslán daňový doklad a Vy za služby zaplatíte
  3. Splatnost faktur činí 7 dnů ode dne jejich doručení Vám. Za doručenou se faktura považuje druhý pracovní den po jejím odeslání na adresu Vašeho sídla. Daňový doklad musí obsahovat zákonné náležitosti dle daných právních předpisů. V případě, že nemá dané náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje a z těchto důvodů ji odmítnete řádně a včas proplatit, jste povinen jej vrátit Dodavateli nejpozději do 7 dnů od jejího obdržení s informacemi, které vady faktuře vytýkáte. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury.
  4. Platba se považuje za uskutečněnou dnem, kdy dojde na účet Dodavatele uvedenou na faktuře.
  5. V případě prodlení s platbou jste povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Dodávka, převzetí a předání

 1. Po Vašem prvním objednání software na webu obdržíte na Vámi zadanou e-mailovou adresu URL adresu, přístupové jméno a heslo k administraci a další instrukce.
  1. Pokud při objednání zvolíte cloud (on-line) stačí se přihlásit a pracovat
  2. Pokud při objednání zvolíte možnost provozu software na vlastní infrastruktuře (on-premises), bude vám poskytnut link s možností stažení software a případně další instalační služby dle Ceníku.
 2. Převzetí a období pro výpočet předplatného se nepočítá od prvního použití software, ale od okamžiku prvního objednání a to bez ohledu na to, zdali e-mailovou zprávu řádně převezmete a software použijete.

Místo plnění

 1. Software je poskytován on-line formou služby. Je Vám k dispozici přes webový prohlížeč jako služba (Software as a Service).

Povinnosti a součinnost zákazníka

 1. Jste povinen:
  1. uhradit cenu za předmět plnění způsobem, který byl mezi smluvními stranami ujednán,
 2. Jste povinnen následovat technická doporučení Poskytovatele služby https://www.onesft.com/cs/webova-aplikace. Za nestandardní vybavení nenese Poskytovatel služby odpovědnost.
 3. Pokud provozujete Produkty na vlastní infrastruktuře (on-premises), pak jste navíc povinen 
  1. dodržovat provozní podmínky a závazná písemná doporučení publikovaná na stránkách https://www.onesft.com/cs/on-premises
  2. udržovat softwarové podmínky pro provozování Software
  3. umožnit automatickou kontrolu Licenčního klíče licenčnímu serveru, který komunikuje a umožňuje poskytovat služby.
  4. vyvinout přiměřenou součinnost a to zejména umožnit přímý a vzdálený přístup k software pro potřeby údržby
 4. Jste povinen poskytovat další dohodnutou součinnost, pokud je výslovně uvedena ve Smluvních dokumentech.
 5. Na chyby způsobené opakovaným porušováním Vašich povinností se nevztahují služby Základní údržby. Pokud budou opravy vyžadovat technický zásah Poskytovatele licencí, bude Vám tento účtován dle platného ceníku služeb.

Odpovědnost za škodu

 1. Poskytovatel licencí nese odpovědnost za škodu Vám způsobenou výhradně v důsledku porušení jeho povinností dodavatele, pokud toto porušení nebylo způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle platných ustanovení nového občanského zákoníku nebo událostí vyšší moci dle ustanovení těchto podmínek a/nebo neodborným jednáním zákazníka nebo jiného uživatele. Poskytovatel služeb je v takovémto případě povinen zaplatit náhradu prokázané skutečné škody, způsobené výlučně a prokazatelně jeho zaviněním a potvrzené nezávislým soudním znalcem. Jakákoliv náhrada v souvislosti s porušením smlouvy Poskytovatele služeb je omezena na náhradu skutečné škody (nikoli ušlého zisku a dalších nepřímých a následných škod jako je např. ztráta dat) a výší skutečně zaplacené ceny za Služby. Vy jste povinen případným škodám předcházet. 
 2. Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kteréhokoliv ze svých smluvních závazků dle smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci. Žádná ze smluvních stran není oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty za porušení povinností vyplývající nebo související s dále specifikovanou událostí vyšší mocí. Událost z vyšší moci znamená událost, která je mimo přiměřenou kontrolu stran, včetně jakékoliv nepředvídatelné události, která nastane v době plnění smlouvy po jejím uzavření, včetně činnosti či nečinnosti orgánů státní správy a samosprávy, nařízení státních orgánů a orgánů samosprávy, teroristického útoku, válečného konfliktu, občanských nepokojů, sabotáže, požáru, přírodní katastrofy, epidemie, karanténního omezení, embarga, nehody, výbuchu aj. Při výskytu události z vyšší moci, strana, jejíž plnění taková událost ohrožuje, okamžitě informuje druhou stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti provádět plnění. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na platební povinnosti vzniklé před událostí vyšší moci.
 3. Odpovědnost za software a produkty třetích stran se řídí podmínkami těchto třetích stran.

Záruky a vyloučení záruk

 1. Poskytovatel licencí zaručuje, že při poskytování Služeb a produktů, které jsou předmětem plnění vynaloží komerčně přiměřené úsilí a uplatní odborné znalosti v souladu s se smluvními dokumenty. Záruční doba je shodná se smluvním obdobím poskytování těchto Služeb a produktů.
 2. Poskytovatel licencí neručí za nepřerušovaný nebo bezchybný provoz služeb a produktů třetích stran, které nemůže ovlivnit, jako je například provoz a doručování e-mailových zpráv, SMS zpráv, jiných zpráv nebo připojení na internet.  
 3. Poskytovatel licencí nezaručuje nepřerušovaný nebo bezchybný provoz služeb a produktů, které jsou předmětem plnění. Tyto záruky představují výhradní záruky ze strany OneSoft Connect Inc a nahrazují veškeré jiné záruky, včetně záruk či podmínek uspokojivé kvality, prodejnosti, neporušení práv třetích stran a vhodnosti pro určitý účel vyplývající z okolností. 
 4. Poskytovatel licencí nenese odpovědnost za obsah vzniklý používáním Software nebo dalších aplikací od něj odvozených. Za používání a tvorbu obsahu jste vždy odpovědný  Vy a vaši uživatelé. Pokud se software Onesoft nebo aplikace od něj odvozené používají k řešení nějakých legislativních povinností, nemohou být tyto povinnosti a z nich plynoucí odpovědnosti přenášeny na poskytovatele licencí. Rozhodování uživatele učiněné na základě vloženého obsahu provádí uživatel samostatně, na základě svých znalostí, zkušeností, informací a dalších okolností. Software rozhodování uživatele nenahrazuje ani nezbavuje uživatele odpovědnosti, protože slouží především k ukládání dat a neobsahuje rozhodovací algoritmy ani nemá prvky expertního systému, který by rozhodování nahrazoval. Za špatná data, špatně vložená data nebo za data vložená nesprávným způsobem nebo do jiných polí (detailů) než jak doporučuje produkt nesete plnou odpovědnost vy a vaši uživatelé.
 5. Pokud zákazník provozuje produkty na vlastní infrastruktuře, poskytovatel licence nenese odpovědnost za škodu způsobenou nedodržením doporučení a podmínek provozu a vlastní infrastruktuře.

Další podmínky

 1. Vy prohlašujete, že jste si vědom a souhlasíte s tím, že Software je poskytován „tak, jak je“, tj. ve stavu v jakém je předán. Jste si vědom a srozuměn s tím, že jakýkoli software může a zpravidla obsahuje nějaké chyby, vady, což odpovídá běžné obchodní praxi v oblasti software. Poskytovatel služeb vyvine ekonomicky přiměřené úsilí, aby zjištěné chyby Software byly postupně odstraňovány v rámci dalších verzí Software, které průběžně uvolňuje. Rozhodnutí, které chyby, kdy a jak budou odstraňovány, je zcela na uvážení Poskytovatele služeb v rámci plánování dalšího rozvoje Software.  
 2. Software vyžaduje komunikaci Produktů s Licenčním serverem. Tato komunikace nezahrnuje žádná citlivá data Zákazníků, zahrnuje pouze technické údaje zajišťující kontrolu Licenčního klíče a informace o chybách v software. Díky této komunikaci je možné odstraňovat chyby software rychleji.

Ochrana dat a důvěrné informace

 1. Za důvěrné informace se dle těchto podmínek považují:
  1. Vaše data, jimiž se rozumí veškeré souvislé reálné údaje obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s Produkty, které mají pro Vás skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu;
  2. Produktové know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s Produkty, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu;
  3. Obchodní informace a produktové know-how uvedené v nabídce nebo poskytnuté zákazníkovi v rámci upřesňování nabídky nebo průběhu plnění smluvního vztahu a informace obsažené ve smluvních dokumentech a které nejsou veřejně dostupné na stránkách www.onesft.com   
 2. Za důvěrné informace jsou dále dle těchto podmínek považovány, zdrojový kód software, postupy, metodika, diagnostika, dokumentace, a veškeré další informace a to za podmínky, že budou předem písemně označeny jako důvěrné informace.
 3. Strany se zavazují, že nebudou důvěrné informace kopírovat jako celek, ani zčásti; tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy je to nezbytné k opravě, generování nebo modifikování důvěrných informací pro jejich oprávněné užití ve smyslu těchto podmínek. Strany opatří každou kopii včetně jejího paměťového nosiče veškerým označením, které je uvedeno v originálu.
 4. Strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení. Důvěrné informace mohou být svěřeny za podmínek důvěrnosti pouze osobám, které tyto informace potřebují vědět pro účely plnění podle těchto všeobecných podmínek.
 5. Strany se zavazují, že poučí své zaměstnance, statutární orgány, jejich členy a subdodavatele, kterým jsou zpřístupněny důvěrně informace o povinnosti utajovat důvěrné informace ve smyslu těchto všeobecných podmínek.
 6. Povinnost utajovat důvěrné informace uvedená v tomto článku zavazuje smluvní strany po dobu účinnosti Smluvních dokumentů a po dobu 2 let po ukončení jejich smluvního vztahu.
 7. Smluvní strana, která poruší některou z povinností dle tohoto článku je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč za každé nikoli nepodstatné porušení takové povinnosti, a to do patnácti dnů ode dne doručení faktury vystavené na její uhrazení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
 8. Žádné ustanovení těchto podmínek nebo Smluvních dokumentů přitom nebrání nebo neomezuje Poskytovatele služeb v obchodním využití jakékoliv technické znalosti, dovednosti nebo zkušenosti obecné povahy, kterou získal při plnění této Smlouvy včetně využití v jeho marketingových aktivitách a která není označena jako důvěrné informace.

Přerušení plnění a ukončení smlouvy

 1. Poskytování služby se Vám automaticky přeruší, pokud:
  1. pokud nebude částka za předplatné připsána na účet Poskytovatele služeb. Dokud částka nebude uhrazena, bude Vaše přihlášení zablokováno.
  2. porušíte Podmínky, zejména kontrolu Licenčního klíče.  Po dobu trvání porušení licenčních podmínek dojde k  zablokování Vašeho přihlášení.
 2. Poskytování služeb se Vám automaticky ukončí, pokud:
  1. Skončí zkušební období Produktů a Vy se rozhodnete nevyužít placené předplatné,
  2. jste v prodlení s platbou za předplatné o více než 14 dní,
  3. porušíte Podmínky, zejména kontrolu Licenčního klíče o více než 14 dní,
  4. Vy nebo Poskytovatel služeb oznámíte písemně druhé smluvní straně nejméně 14 dní před uplynutím sjednané doby, že na dalším poskytování služeb nemáte zájem. Máte možnost ukončit poskytování služeb ve vašem nastavení administrace software nebo zasláním na  e-mail  support@onesft.com.
 3. Po ukončení práva užití budete mít ještě 30 dní možnost stáhnout Vaše data do formátu CSV (comma separated value) společně s exportem Příloh.
 4. V případě, že provozujete Produkty na své infrastruktuře a dojde k ukončení platnosti práva užití Produktů dle těchto podmínek tak platí, že jste povinni smazat nebo zajistit smazání všech kopií Produktů, k nimž jste měli právo užití, jejich instalací, včetně jejich záloh na nosičích pro uchování dat nejpozději do jednoho týdne od účinnosti ukončení příslušného práva užití a splnění tohoto ustanovení Poskytovateli služeb písemně potvrdit.
 5. Jestliže, kterákoli strana poruší tyto Podmínky nebo Smluvní dokumenty podstatným způsobem, je jedna strana oprávněna písemně vyzvat druhou stranu ke splnění jejích závazků. Pokud do třiceti (30) dnů od doručení této výzvy strana, která porušila danou smlouvu, neučiní uspokojivé kroky k nápravě, nebo pokud do šedesáti (60) dnů od této výzvy, nebo do jakékoli delší doby dohodnuté stranami, tato strana neodstraní porušení závazků, může druhá strana od předmětu plnění odstoupit, aniž by se tím zbavovala jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosažení nápravy. Za podstatné porušení smlouvy ohledně příslušné plnění se považuje:
  1. prodlení s dodávkou delší než 30 dnů,
  2. nezaplacení smluvní ceny nebo její části uvedené ve Smluvních dokumentech,
  3. porušení kteréhokoliv z licenčních podmínek práva užití z Vaší strany,
  4. porušení ochrany důvěrných informací při plnění smlouvy. 
 6. Pokud bude kterákoli smluvní strana v úpadku, v likvidaci, bude na ni uvalena nucená správa nebo nebude schopna z jiných důvodů dostát svým finančním závazkům, může druhá strana, aniž by se tím zbavovala jakýchkoli jiných práv nebo možných prostředků k nápravě, odstoupit od smlouvy oznámením této skutečnosti první straně. V případě, kdy se výše uvedené bude týkat Vás a Poskytovatel služeb od smlouvy neodstoupí, je Poskytovatel služeb povinen Vám poskytovat plnění dle příslušných Smluvních dokumentů pouze do výše Vámi předem zaplacené části plnění. 
 7. V případě, že dojde k předčasnému ukončení smluvního vztahu z jakéhokoli důvodu, dojde tímto současně k ukončení platnosti práva užití Produktů i k ukončení poskytování kterýchkoliv Služeb.
 8. Odstoupení od Smluvních dokumentů nebo těchto licenčních podmínek je platné dnem doručení oznámení o odstoupení. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení nového občanského zákoníku s tím, že poskytnutá plnění se nevracejí. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit odpovídající část ceny za plnění poskytnutá Dodavateli do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 9. Ustanovení článků, jejichž cílem je upravit vztahy smluvních stran i po skončení účinnosti konkrétních Smluvních dokumentů, zůstanou platná a účinná i po ukončení daných Smluvních dokumentů.

Obecná ustanovení

 1. Smluvní vztah mezi stranami se řídí českým právem a podléhá jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci smlouvy budou řešit korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti.
 2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Veškerá oznámení mezi smluvními stranami, vztahující se k Smluvním dokumentům nebo která mají být na základě Smluvních dokumentů učiněna, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně, faxem, doporučeným dopisem nebo jinou formou registrovaného poštovního styku. Za písemná jsou mezi stranami považována také oznámení doručovaná prostřednictvím elektronických prostředků, zejména e-mailu. Oznámení se považují za doručená v případě osobního předání, faxu nebo e-mailu dnem jejich předání, resp. odeslání. V ostatních případech třetí den po jejich prokazatelném odeslání.
 3. V případě, že Dodavatel začne na základě výzvy zákazníka k započetí plnění (písemně, e-mailem či faxem) nebo na základě jiného dokumentu (např. dopisu o záměru uzavřít smlouvu) plnit před tím, než dojde k uzavření smlouvy na plnění daného projektu, řídí se vzájemná práva a povinnosti stran těmito podmínkami a nabídkou Dodavatele ve znění jejích případných písemných upřesnění. Pro zamezení pochybností se pokyn Zákazníka k zahájení prací považuje za souhlas s tím, že do uzavření řádné smlouvy bude plnění poskytováno v souladu s nabídkou a těmito podmínkami.  
 4. V případě zániku Zákazníka jakožto právnické osoby nepřechází práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na jejího právního nástupce
 5. Podmínky mohou být jednostranně Poskytovatelem služeb aktualizovány a jsou veřejně publikovány prostřednictvím portálu. Smluvní vztah se řídí vždy aktuálními podmínkami k termínu poslední poskytnuté verze software. 
 6. V případě rozporu mezi obsahem jednotlivých Smluvních dokumentů platí, že obsah závazné nabídky má přednost před těmito podmínkami a závazná nabídka společně s těmito podmínkami mají přednost před všemi ostatními Smluvními dokumenty.

Definice

Ve smyslu těchto podmínek jsou pojmy definovány takto:

 1. Služby zahrnují poskytnutí práva užití (licence), Služeb hostingu, Služeb údržby Software a Služeb základní podpory. Mohou zahrnovat i další služby, které jsou uvedené v Ceníku. Jakékoliv jiné další služby se řídí Smluvními dokumenty a musí být v nich uvedeny a specifikovány.
 2. Předplatné je smluvní vztah poskytnutí služeb v rozsahu, který si Vy nastavíte ve Smluvních dokumentech. Předplatné musí zahrnovat nejméně jednoho uživatele. Předplatné se obnovuje každý měsíc, dokud nedojde k jeho ukončení. Předplatné jste oprávněn čerpat pouze v souladu s Podmínkami. V rámci předplatného máte k dispozici vždy nejnovější a aktuální verzi Produktů. Rozsah předplatného máte uveden vždy v administraci Software.
 3. Služby hostingu znamenají zajištění provozu Software Poskytovatelem služeb a zahrnují péči o infrastrukturu a zálohování v rozsahu dle Ceníku.
 4. Služby údržby software jsou Vám poskytovány automaticky a znamenají, že Poskytovatel služeb průběžně Software vylepšuje a opravuje a Vy jej máte k dispozici v aktuální verzi. Služby údržby se vztahují pouze na standardizované součásti software. Jejich součástí tedy není údržba software třetích stran, údržba realizované integrace ani implementace nové verze Software na Vaší infrastruktuře.
 5. Služby základní podpory jsou poskytovány pouze k poruchám Software, které mohou být způsobeny údržbou (aktualizací). Vy můžete hlásit poruchy a vznášet technické dotazy prostřednictvím Software nebo na adresu support@onesft.com. Poruchy budou zaznamenány a Poskytovatel služeb vyvine přiměřené úsilí na jejich odstranění a bude Vám vzdáleně poskytnuta pomoc při poruchách. Služby základní podpory se nevztahují na řešení situací způsobených nedodržením technických doporučení.
 6. Služby rozšířené podpory jsou poskytovány v rozsahu dle Smluvních dokumentů a Ceníku a může zahrnovat technickou podporu, administraci Vašich dat, služby podpory zákazníků, nastavení Vašich Produktů nebo péče o Vaše uživatele.
 7. Služba údržby Referenčních modelů znamená, že máte k dispozici ke stažení aktuální verzi Referenčních modelů, ke kterým máte právo užití. Jejich součástí není implementace nové verze referenčních modelů do Vašeho prostředí, kterou můžete objednat jako samostatnou službu.
 8. Ceník Služeb a Produktů je uveden na internetových stránkách www.onesft.com.  Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo ceník průběžně a jednostranně aktualizovat.
 9. Produkty jsou souhrnný pojem pro Software a Referenční modely (dále jen „Produkty“).
 10. Software je veškerý software Onesft včetně jednotlivých produktů a to vždy v příslušné verzi. (dále jen „Software“)
 11. Referenční model je připravený dokument nebo datový obsah, univerzální datová struktura v příslušné verzi, která je určena k rychlému naplnění databáze a následnému přizpůsobení Zákazníkem dle jeho konkrétních potřeb (dále jen „Referenční model“).
 12. Smluvními dokumenty se rozumí akceptované objednávky, smlouvy nebo nastavení rozsahu služeb a předplatného v administraci Onesft, (dále jen „Smluvní dokumenty“) Na jejichž základě je Vám poskytováno předplatné a je založen smluvní vztah mezi Dodavatelem, Poskytovatelem licencí a Vámi, který se řídí těmito Podmínkami a příslušnými zákony v jejich platném znění.
 13. Dodavatel je ta strana Smluvních dokumentů, která dodává nebo zprostředkovává Předmět plnění Vám. Dodavatelem může být pouze Poskytovatel služeb nebo Smluvní partner s platnou smlouvou. Seznam smluvních partnerů je uveřejněn na stránkách www.onesft.com
 14. Zákazník jste Vy.  Je to ta strana Smluvních dokumentů, která objednala a řádně zaplatila za Předplatné. (dále jen „Zákazník“ nebo „Vy“)
Onesoft Connect Inc. 303 Twin Dolphin Drive, Suite 600, Redwood city, CA 94056 (uváděný jako "Poskytovatel služby").